PRO DUKTY

BADANIA I ROZWÓJ

Zespół badawczy Synthos CARE ulokowany jest w Jagiellońskim Centrum Innowacji w Krakowie, gdzie korzystając z głębokiej wiedzy z dziedziny biotechnologii i nanotechnologii rozwija zaawansowane systemy nośników substancji aktywnych dedykowanych kosmetykom, suplementom diety i farmaceutykom.

Formularz kontaktowy

rozwiń
Informujemy, że dane osobowe będą przetwarzane przez Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (32-600) przy ul. Chemików 1, w celu rozpatrzenia zgłoszenia i odpowiedzi na nie. Synthos S.A. w celu właściwej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem dpo@synthosgroup.com Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony cel Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia zgłoszenia i odpowiedzi na nie. Konsekwencją niepodania danych będzie brak odpowiedzi. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych do wskazanego przez Panią/Pana administratora danych osobowych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Odbiorcą/odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Synthos S.A. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu (32-600), ul. Chemików 1, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000038981, o kapitale zakładowym w wysokości 39 697 500,00 zł, w całości wpłaconym, NIP: 5490002108, REGON: 070472049, e-mail: marketing@synthosgroup.com, w jej celach marketingowych, w powyższym celu także w przyszłości. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Mam prawo wglądu i poprawiania moich danych, a także odwołania w każdej chwili tej zgody.*

Synthos Spółka Akcyjna


ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
+48 33 842 42 18synthos-pl@synthosgroup.com